Algemene Voorwaarden

 

Rinke Insoles is een handelsmerk van Hans Rinke GmbH.

1. toepassingsgebied
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online winkel worden geplaatst. Onze online winkel is uitsluitend gericht op consumenten.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. Contractsluitende partij, sluiting van het contract
De verkoopovereenkomst wordt gesloten met Hans Rinke GmbH.

Door het plaatsen van de artikelen in de online winkel doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een contract voor deze artikelen. U kunt onze producten vrijblijvend in het winkelwagentje leggen en uw invoer te allen tijde vóór het verzenden van uw bindende bestelling corrigeren door gebruik te maken van de daartoe in het bestelproces ter beschikking gestelde en toegelichte correctiemiddelen. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod van de goederen in de winkelwagen aanvaardt door op de bestelknop te klikken. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u nog een bevestiging per e-mail.

 

3. Contract taal, contract tekst opslag
De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst is het Nederlands. Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens per e-mail toe.

4. leveringsvoorwaarden
Bij de levering naar Nederland ontstaan verzendkosten. 

De levering van de goederen wordt uitgevoerd door een transportdienstverlener.

5. voorbehoud van eigendomsrechten
De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling is ontvangen.

 

6. transportschade
Indien goederen geleverd worden met duidelijke transportschade, gelieve dan zo snel mogelijk bij de bezorger over dergelijke gebreken te reclameren en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Het niet indienen van een klacht of het niet opnemen van contact met ons heeft geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Zij helpen ons echter wel om onze eigen vorderingen tegen de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden.

7 Garantie en waarborgen
Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. Voor gebruikte goederen geldt het volgende: indien het gebrek zich voordoet na het verstrijken van één jaar vanaf de levering van de goederen, zijn de aanspraken op gebreken uitgesloten. Gebreken die zich binnen een jaar na de levering van de goederen voordoen, kunnen worden opgeëist binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen. De bovenstaande beperkingen en verkorting van de termijn gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is veroorzaakt

in geval van verwonding van leven, ledematen of gezondheid,
in geval van opzettelijke of grovelijk nalatige plichtsverzuim en bedrieglijke opzet,
in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de contractuele partner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
in het kader van een garantiebelofte, voor zover overeengekomen, of
voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt opengesteld.
Informatie over eventuele aanvullende garanties die van toepassing kunnen zijn en de precieze voorwaarden daarvan worden schriftelijk verstrekt. 

9 Aansprakelijkheid
Voor vorderingen op grond van door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten veroorzaakte schade zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim, in geval van garantietoezeggingen, voor zover overeengekomen, of voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt opengesteld.

Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die bij het sluiten van het contract te voorzien was en waarvan het ontstaan typisch te verwachten was. Anders zijn vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

10 Bezwaar tegen mededelingen per e-mail
Wij zullen u per e-mail blijven informeren over onze eigen goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met uw bestelling. U kunt hiertegen te allen tijde bezwaar maken zonder dat u andere kosten hoeft te maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Indien u bezwaar wenst te maken, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@rinke-insoles.com

11. geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.